Etikai szabályzat

A Magyar Állatkertek Szövetségének Etikai Szabályzata

1. A Szabályzat célja:
A MÁSZ tagjai felismerve azt, hogy jelenleg nincs Magyarországon az állatkertek szakmai működését
meghatározó jogszabály* – önszabályozó, önkorlátozó szándékkal meghatározzák, és lefektetik
szakmai működésüknek alapelveit a tekintetben, hogy:
• az általuk gondozott állatok részére lehetőleg optimális feltételeket biztosítsanak, tekintettel a
faji, egyedi, ivari, élettani, környezeti igényekre és szükségletekre,
• biztosítják a gyűjteményükben lévő állatok biztonságos elhelyezését és bemutatását, és szállítását.
• megteremtsék az alapjait annak, hogy a nyilvánosság minél jobban megismerje a Föld
élővilágát és minél tájékozottabb, elkötelezettebb legyen a természet megőrzésének,
megmentésének érdekében.

2. Állatgyűjtemény:
2.1. Az állatgyűjtemény és annak célja soha nem kerülhet összeütközésbe a hazai és a nemzetközi
előírásokkal, szabályokkal, konvenciókkal.
2.2. Az állatokat, amennyire az lehetséges az állatgyűjteményekben természetes életmódjuknak megfelelő
környezetben, közösségekben kell tartani, tenyészteni, szaporítani, bemutatni, ezáltal / egyúttal
az intézmények:
• színterei a különböző szintű természetismereti, biológiai, zoológiai nevelésnek, oktatásnak és
ismeretszerzésnek, támogatva és elősegítve az intézményeikben folyó zoopedagógiai munkát.
• törekednek arra, hogy az állományukban lévő egyedek alkalmasak legyenek a különböző szintű
tenyésztési, fajmegőrzési, – megmentési programokban való részvételre. Ennek érdekében
együttműködnek hazai, nemzetközi állatkerti és természetvédelmi, tudományos, oktatási szervezetekkel,
intézményekkel.
• kötelezik magukat arra, hogy bizonytalan származású, eredetű állatokat gyűjteményeikbe nem
fogadnak be, nem vásárolnak, és cserélnek, valamint ezen egyedek kereskedelmi forgalomba
való kerülését lehetőségeik szerint megakadályozzák.
• gyűjteményeikben lévő állatfajokról, taxonokról nyilvántartást vezetnek / egyedszám,
kor, nem, származás, állományba és állományból való be- és kikerülés ideje és formája, állatorvosi
kezelések valamint elhullást és annak okát /.
• az állatokat egyértelmű, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az állat egész életére, megbízható
módon azonosító jellel kell ellátni.

3. Tartási és gondozási ajánlások:
• az állatgyűjteményekben bemutatott állatok elhelyezésekor – az 1. ponban lefektetett alapelvek
figyelembevételével – törekedni kell igényeik teljes körű kielégítésére.
• az állatgyűjtemények üzemeltetőinek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie, és lehetősége
szerint alkalmaznia kell az állattartás technológiájához kapcsolódó új ismereteket,
kutatási eredményeket.
• a gyűjteményekben bemutatott állatok ápolóinak, gondozóinak a törvényi előírások fi- gyelembevételével,
megfelelő szakképzettséggel kell rendelkezniük és a rendszeres szakmai továbbképzésükről
gondoskodni kell. . Felkészültségük vagy gyakorlatuk alapján alkalmasnak
kell lenniük a rájuk bízott állatok tartására, nevelésére, gondozására, ápolására.
• az intézmény vagy az állatgyűjtemény vezetőjének rendelkeznie kell felsőfokú szakirányú képesítéssel
• állatgyűjteményekben tenyésztésbe csak azok az egyedek vonhatók, amelyeknek az utódai
biztonságosan felnevelhetőek, és az utódok elhelyezése megoldható.

4. Állatbemutatók:
• az állatgyűjteményekben bemutatott állatokat táblákkal és feliratokkal szakszerűen meg kell
nevezni / legalább magyar név + tudományos név / és az adott fajra vonatkozó leglényegesebb
ismereteket is lehetőleg közölni kell.
• a veszélyes, veszélyeztetett / védett, beteg vagy fokozott kíméletre szoruló állat esetében a
megfelelő módon tájékoztatni kell a látogatókat.
• az állatbemutató helyek tervezésekor és kialakításakor törekedni kell a látogatók által okozható
zavaró hatások mérséklésére.
• az állatok látogatók által történő etetése tiltandó, kivéve az adott intézmény által engedélyezett
és/ vagy biztosított takarmányok etetését.
• a látogatók és a környezet biztonsága érdekében a veszélyes és fauna idegen állatokat megbízhatóan
zárt módon kell tartani.

5. Állatkísérlet, gyógykezelés:
• Állatgyűjteményben lévő állaton kísérlet a törvényi előírások betartása mellett végezhető.
Az állatgyűjteményekben elhelyezett és bemutatott állatokon fájdalommal járó beavatkozást
vagy kezelést – az állat érdekében szükséges azonnali beavatkozások kivételével – kizárólag
szakirányú végzettséggel, vagy gyakorlattal rendelkező személy végezhet.
• Az állatokon történő beavatkozás, kezelés, érzéstelenítés nélkül csak akkor végezhető, ha az
érzéstelenítés, illetve ennek megvalósítása legalább akkora fájdalommal járna, mint maga a
beavatkozás.
• Veszélyes, beteg, sérült vagy más okból menthetetlen állategyed életének kioltása – a veszélyhelyzet
eseteit kivéve – csak kábítás útján történhet és a lehető legkisebb szenvedéssel kell,
hogy járjon.

6. Állatkerti állatok szaporulata, felesleges állatok
6.1. Az állatgyűjteményekben tartott állatok nem kívánatos szaporodását meg kell akadályozni. Ennek
érdekében az érintett intézmények mindent elkövetnek és alkalmazzák az alábbi módszerek valamelyikét:
nemek elkülönítése, azonos ivarú egyedek tartása, implantátum alkalmazása, vasectomia, sterilizálás,
hormonkezelés stb.
6.2. Az állatgyűjteményben bármely ok miatt feleslegessé vált állatok elhelyezése során a következő
prioritási sorrendet kell követni:
1) EEP fajok esetében a faji koordinátor segítségét kell kérni az elhelyezéshez,
2) nem EEP fajok esetében állatkertek közötti cserére történő felajánlás – ha azok
MÁSZ és/vagy EAZA tagok,
3) természetvédelmi szervezetek, hivatalos visszatelepítési programok részére
történő felajánlás,
4) felajánlás engedélyezett, de MÁSZ ( EAZA ) tagsággal nem rendelkező
gyűjtemények számára,
5) kereskedő részére történő felajánlás – külön feltételek betartása mellett,
6) magánszemélyek részére történő felajánlás – külön feltételek betartása mellett,
7) euthanasia.
6.3. Kereskedő részére abban az esetben lehet állatot átadni, ha
• a kereskedő megadja a várható új tulajdonos nevét, címét, továbbá nyilatkozik, hogy a várható új
tulajdonos rendelkezik a kérdéses fajra vonatkozó tartási engedéllyel, és pontos tájékoztatást ad az
állat várható tartási, elhelyezési körülményeiről.
6. Magánszemély részére abban az esetben lehet állatot átadni, ha
• rendelkezik az adott fajra vonatkozó érvényes tartási engedéllyel, annak hiteles másolatát a
szállító intézménynek átadja,
• hitelesen bemutatja a kérdéses állat tartási elhelyezési körülményeit és ezek megfelelnek a
jogszabályi, illetve a MÁSZ és az EAZA előírásainak is.
• magánszemély részére vadon élő, veszélyes állatot csak abban az esetben lehet átadni, ha a
magánszemély annak tartására külön szakhatósági engedéllyel rendelkezik és ismeretterjesztő
vagy tudományos célú létesítményt üzemeltet, vagy tevékenységet végez.
6.5. Euthanasia kizárólag állományszabályozás érdekében és csak akkor alkalmazható ha:
• az állat egészségi állapota azt elkerülhetetlenné teszi
• genetikai szempontból nem kívánatos, rokontenyésztett egyed esetében,
• nem kívánt szaporulat ellen megtett intézkedések ellenére jött a világra,
• az állat összeférhetetlen, abnormális viselkedésű, természetes csoportban tartása emiatt
nem lehetséges,
• hibrid egyed esetében,
• adományként kapott, sérült, beteg, csonkolt és egyébként el nem helyezhető állatok,
• az adott körülmények között nem tartható állatok, amelyek elhelyezése a 6.2. pont szerinti
eljárások lefolytatása után sem volt lehetséges.
6.6. Euthanázia ügyében hozott döntésekről az intézmények szükség esetén tájékoztatják egymást, valamint
a Magyar Állatkertek Szövetségét. Vállalják, hogy ezekben az ügyekben egységesen lépnek fel
a nyilvánosság előtt.

7. A fenti célok, feladatok megvalósítása érdekében a szövetség tagjai együttműködnek, és lehetőségeik
szerint támogatják egymás munkáját.

8. Módosítás:
Az Etikai Szabályzatot a Magyar Állatkertek Szövetségének Közgyűlése módosíthatja.

9. A Magyar Állatkertek Szövetségének valamennyi tagja kötelezi magát arra, hogy a fenti
Etikai Szabályzatot betartja.

10. A Magyar Állatkertek Szövetsége évente jelentést készít az “Etikai Szabályzat” végrehajtásáról.
Az ennek érdekében szükséges adatokat a tagintézmények a Szövetség rendelkezésére bocsátják.

11. Az Etikai Szabályzat hatálya:
Ezen szabályzatot a MÁSZ közgyűlése Debrecenben, 1998. febr. 19-én hagyta jóvá.

*a szabályzat megalkotásakor még nem hozták meg a 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól